Adatkezelési tájékoztató előzetes hitelbírálathoz

Adatkezelési tájékoztató

Előzetes Hitelbírálathoz  

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB Zrt.) mint szakosított hitelintézet és Alapok Alapját Végrehajtó Szervezet által az MFB Pont Üzemeltetőkön, és Pénzügyi Közvetítőkön keresztül Európai uniós forrásból finanszírozott önálló hitelprogramokhoz kapcsolódó előzetes jogosultságvizsgálathoz kapcsolódó személyes adat kezelésekről

NAIH-118491/2017.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő megnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezése: MFB Zrt.

Székhelye és postai címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság 01-10-041712

Adószáma: 10644371-2-44

E-mail címe: ugyfelszolgalat@mfb.hu

Honlapjának címe: www.mfb.hu

Általános kérdések: mfb@mfb.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 555 555

Levelezési cím: MFB Zrt. Ügyfélszolgálata 1365 Budapest, Pf. 678

Tárhelyszolgáltató neve: Rendszerinformatika Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. emelet

ADATDELDOLGOZÓK:

Az Adatfeldolgozók körét azaz az MFB Pontok hálózatát alkotó, a közbeszerzésen nyertes hitelintézetek, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. megkülönböztetett fiókjai és tagintézményei alkotják.

 

Közbeszerzésen nyertes adatfeldolgozó hitelintézetnek minősül többek között az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cgjsz.01-10-040952).

További adatfeldolgozók az MFB Zrt. adatkezelő honlapján találhatóak meg.

Az MKB Bank Zrt. adatfeldolgozó az MFB Zrt. adatkezelő által saját honlapján üzemeltetett és előzetes hitelbírálatra szolgáló felületével egyező funkcióval rendelkező, egyező adattartalmú és azonos feltételekkel üzemeltetett saját felületet tart fenn a www.mkb.hu honlapján. Az MKB Zrt. adatfeldolgozó által a saját internetes felületén megadott regisztrációs adatok és az előzetes hitelbírálathoz szükséges további személyes adatok kizárólag az adatfeldolgozóhoz, illetőleg a szolgáltatás nyújtását végző adatkezelő részére kerülnek továbbításra.

 1. A kezelt adatok köre:

– természetes személy érdeklődő esetén: titulus, családi név, utónév, születési helyet és időt, az állandó lakcímet, adóazonosító jelet, telefonszámot és email címet;

– társasház és lakásszövetkezet esetén: igénylő nevét, adószámot, címet, a közös képviseletet ellátó nevét, és az ő telefonszámát, valamint a hiteligénylő telefonszámot, email címe;

Előzetes hiteligénylési jogosultságának adatai:

–           pénzügyi program neve és száma, melyre a jogosultságvizsgálat elvégzése történik

–           a jogosultságvizsgálat elvégzésének dátuma

–           igényelt kölcsön összege

III.             Az adatkezelés célja:

Európai uniós forrásból finanszírozott önálló hitelprogramokhoz kapcsolódó előzetes hitelbírálat elvégzése kérelemre

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett illetve a törvényes képviselő adott hozzájárulása.

 1. A adatkezelés időtartama és helye:

Az adatok megőrzésének ideje:

–          amennyiben az érdeklődő igénylővé válik, akkor az MFB Zrt. 2033. december 31. napjáig kezeli a személyes adatokat;

–          amennyiben az érdeklődő nem válik igénylővé, akkor a megőrzési idő 1év.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
 2. Az adatkezelő az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban – tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, adatainak a zárolását vagy törlését. Az adatkezelő az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.
 4. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást az adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
 5. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be a compliance@mfb.hu elérhetőségi címeken.
 6. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit az adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 1. Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

MFB Zrt.