Összefoglaló a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2018. szeptemberi módosításáról

 

A Kormány a szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 szeptemberében módosította a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet.

Az ügyfeleinket érintő legfontosabb módosítások a következőek:

 

1. A támogatási előleg, szállítói előleg százalékos és összegszerű korlátjának csökkentése, a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítása

A korábbi 50%-os mérték 25%-ra került csökkentésre, az ehhez kapcsolódó egymilliárd forintos korlát pedig ötszázmillió forintra. K+F esetén a 75%-os mérték 50%-osra csökkent. A kötelezően biztosítandó szállítói előleg vonatkozásában általánosan 30%-os mérték került megállapításra.

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

A támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítása arra irányul, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett esetén a kifizetési igénylés benyújtására rendelkezésre álló időtartamon (12 hónap) belül nagyobb összegű (a kifizetett támogatási előleg mértékének 60%-át elérő) kifizetési igénylés kerüljön benyújtásra. Az így módosított szabályokat a módosítás hatálybalépését követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

 

2. A költségnövekmény kezelése a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén történhet a műszaki-szakmai tartalom változtatásával

Szabályozásra került, hogy nem minősül a műszaki-szakmai tartalom csökkentésének, ha a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságának elérését szolgáló tevékenység megvalósítása érdekében bekövetkezett költségnövekedés biztosításának céljából valamely, nem a projekt alapvető célját jelentő tevékenység műszaki-szakmai tartalmának változtatására kerül sor. Fontos kiemelni, hogy ez a szabály kizárólag akkor érvényesülhet, ha az irányító hatóság megítélése szerint a projekt céljai maradéktalanul teljesülnek, a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása nem érint értékelési szempontot, valamint a projekt vonatkozásában megállapított indikátorok száma, értéke nem csökken.

 

3. A Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik

Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások esetén a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő két munkanapon belül megküldeni a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot – jogorvoslati eljárás esetén a KDB döntését tartalmazó dokumentumot is – az irányító hatóság részére.

A módosítás eredményeként a Vidékfejlesztési Program tekintetében az irányító hatóság kizárólag a kockázatelemzéssel kiválasztott projektek vonatkozásában megküldött dokumentumokat veti alá közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek.

 

4. A kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

A korábban hatályos szabályok értelmében a helyszíni ellenőrzéseket a projekt pénzügyi befejezését megelőzően volt szükséges elvégezni. A projekt pénzügyi befejezésének az minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése megtörtént. Ez tehát az irányító hatóság által előre nem látható időpont. Erre tekintettel indokolt volt a jogszabályban a helyszíni ellenőrzések vonatkozásában egy olyan időpont (záró kifizetési igénylés jóváhagyása) meghatározása, mely alapján az irányító hatóság megalapozottan tudja tervezni a szükséges helyszíni ellenőrzéseket.

 

5. A piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálata

A módosítás a következőkre irányult:

  1. Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
  1. Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült költség vonatkozásában, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintos összeghatárig.
  1. A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége 100 000-300 000 forint közötti összeg, a szokásos piaci árnak való megfelelés árajánlattal nem igazolható. Ezen esetekben a piaci árnak való megfelelés más módon bizonyítandó, illetve ellenőrizendő. Az új szabályokat csak a módosítás hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.

 

6. A nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályok felülvizsgálata

A módosított szabályok alapján csak akkor kell a Kormány ismételt döntését kérni, ha a támogatási kérelem átdolgozását követően a projekt elszámolható költsége az éves fejlesztési keret szerinti indikatív összegtől 5%-os mértéket meghaladóan eltér vagy megváltozik a projekt alapvető célja, tartalma. Ebben az esetben az irányító hatóság a Kormány döntését követően küldi meg a módosított támogatási kérelmet az Európai Bizottság részére.

 

7. A szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet korábban hatályos szövege alapján nagyprojekt esetén az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott. A gyakorlati, szakmai tapasztalatok alapján e szabály alkalmazása alól indokolt volt kivenni a szakaszolt nagyprojekteket.

 

8. Az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

A jogszabály több ponton szabályozza a projektek összköltségének csökkenése esetén a belső korlátok betartásával kapcsolatos rendelkezéseket. A korábban hatályos szabályozás szerint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt táblázatban szereplő százalékos korlát a projekt megvalósításakor projektszintű megtakarítás eredményeként sem volt átléphető. Tekintettel arra, hogy a projektmegvalósítás végén elérendő költségmegtakarítás mind nemzetgazdasági szempontból, mind pedig a kedvezményezett szempontjából is kívánatos, a jogszabály módosítása a projektmegvalósítás végén kimutatható költségmegtakarítás esetére a költségkorlát-túllépés tilalmát feloldotta, azzal a feltétellel, hogy a műszaki-szakmai tartalom nem csökkenhető.

 

9. Belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el

A módosítás értelmében egységes, 15 000 forintos elszámolható szállásköltséget vezetett be a belföldi szállások esetén is. Az új szabályokat csak a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.